X

Yasal Uyarı

Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler Öz&Öz Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup tüm hakları yine Öz&Öz Hukuk Bürosu'na aittir. Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler sadece bilgilendirme amaçlı olup verilen bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde kabul edilemez; ziyaretçi ile Öz&Öz Hukuk Bürosu arasında vekil-müvekkil ilişkisi doğurmaz.

Sitede paylaşılan bilgiler ziyeretçinin özel durumuna uygun düşmeyebileceği gibi mevzuatta meydana gelmiş olabilecek değişiklikleri de içermiyor olabilir. Sitede yer alan hukuki bilgi ve belgelerin güncel veya doğru olmaması veya bu bilgilerden hareketle olumsuz sonuçlar ile karşılaşılması halinde Öz&Öz Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez.

X

Gizlilik Koşulları

Öz&Öz, web sitesi ziyaretçilerinin gizliliğine saygı duyan uluslararası bir hukuk bürosudur. Öz&Öz bu siteyi büromuz ile ilgilenen kişilerin yaralanması amacıyla yayınlamıştır. Bu kısımda aşapıdaki sorulara cevap bulaaksınız:

Bu web sitesi aracılığıyla siz veya kuruluşunuz hakkında topladığımız bilgileri nasıl kullanabiliriz?

Web tarayıcınız tarafından üçüncü kişilere verilen bilgi miktarını nasıl azaltabilirsiniz?

Tarafımızca sizin ile ilgili tutulan herhangi bir bilgiyi nasıl değiştirebilir veya silebilirsiniz?

IP Adresleri ve Çerezler

Bir ziyaretçi web sitemizi ziyaret ettiğinde, ziyaretçinin tarayıcısı Öz&Öz'ün sunucusuna ziyaretçinin IP adresi, erişim zamanı, tarayıcı tipi ve yönlendiren URL gibi verileri sağlar.

Web sitesi üzerinden elde edilen istatistiksel veriler, Öz&Öz tarafından web sitesine gelen ziyaretçi sayısı, görüntüledikleri sayfalar, tarih ve saat bilgilerini takip etmek için kullanılmaktadır. Öz&Öz, bu istatistiki verileri, sunulan hizmetleri ve web sitesini değerlendirmek için kullanabilir.

Buna ek olarak, bir IP adresi, web sitesini ziyaret eden bireyin değil; kuruluşun kimliğini tespit edebilir. Öz&Öz, ziyaret eden kurumdan elde edilen bilgiyi ziyaret eden kuruluş ile ilişkisini geliştirmek için kullanabilir.

Belirli istatistiksel verilerin derlenmesini sağlamak için bilgisayarınızda çerez bilgileri etkinleştirilir. Çerezler ayrıca iletişim formlarında ve yer imlerindeki bilgileri hatırlamak için kullanılır. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezler temizlenebilir, engellenebilir ve devre dışı bırakılabilir. Bu web sitesi çerezler etkin veya çerezsiz olarak görüntülenebilir.

 İletişim Formları

Bir ziyaretçi, online iletişim formlarından birini kullanarak Öz&Öz'e başvurmak isterse, bu formlar aracılığıyla paylaşılan bilgi Öz&Öz tarafından sadece yapılan sorgu ile ilgili iletişim kurmak için kullanılacak olup; ziyaretiçinin bilgisi dışında pazarlama faaliyetleri için kullanılmayacaktır. Öz&Öz, iletişim formlarında asgari düzeyde iletişim bilgisi ister. Bir ziyaretçinin kurumu ile ilgili elde edilen bilgiler, bu kurumla iş geliştirme amaçları için kullanılabilir.

Haklarınız

Herhangi bir ziyaretçi, bu ziyaretçide tuttuğu bilgileri Öz&Öz tarafından info@ozandoz.com adresine e-posta göndererek görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilir. Öz&Öz bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

EN
Öz&Öz Hukuk bürosu

6745 Sayılı Torba Yasa Kapsamında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Kamulaştırma Kanununun Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklikler

6745 Sayılı Torba Yasa Kapsamında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Kamulaştırma Kanununun Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklikler

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 07.09.2016 tarihli Kanun ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Kamulaştırma Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklere aşağıda kısaca yer verilmiş ve takiben ilgili kanun maddelerine yer verilmiştir: 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda yapılan değişiklikler:

Satın alma usulüne ilişkin düzenleme, tescil ve terkinin yeniden düzenlenmesi

Kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak ve irtifak haklarının, Bakanlar Kurulu kararıyla resen Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığı adına tahsis edilmesi Mülkiyet hakkının özüne dokunmaksızın tasarrufu kısıtlanan taşınmazlar hakkında yeni düzenlemeler

Yapılan kamulaştırma işlemlerinde süre başlangıcının yeniden düzenlenmesi

Bedel artırım davalarında taşınmazın değerini tespite ilişkin yeni düzenlemeler 

Kamulaştırma Kanununa İlişkin Değişiklikler:

31.madde ile Kamulaştırma Kanunun 8. maddesinde yapılan değişiklik gereği malik veya yetkili tarafından satılması istenilen taşınmaz için idareye on beş gün süre içinde başvurulduğu takdirde, komisyonla pazarlık için görüşme yapılır ve tarafların anlaşması üzerine tutanağın tanzim tarihinden itibaren kırk beş gün içinde bedelle beraber hazır edilir. Tapuya resen tescil ve terkinden sonra kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir.

32.maddesi ile yapılan değişiklik ile İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak ve irtifak hakları, Bakanlar Kurulu kararıyla resen Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığı adına tahsis edilir. Taşınmazın bedeli, tescil işleminden itibaren altmış gün içerisinde valiliklerce resen tespit edilir. Bedele ilişkin itirazlar Danıştay’a yapılır. 

Mahkemelerce ihtiyati tedbir ve yürütmenin durdurulması kararı verilemez. Bu taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği gereği hasıl olursa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapılır.

33. madde ile yapılan değişiklik ile kanuna ek madde getirilmiştir. Bu maddeye göre, mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında idarelerce kamulaştırıldıktan sonra kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılır. İşlemin yapılma süresi beş yıldır. Bu süre içerisinde yapılmayan işlemler için İmar Kanununda öngörülen idari başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra idare aleyhinde idari yargıda dava açılabilir.

Bu madde kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılacak dava ve takiplerde, bu Kanunun geçici altıncı maddesinin üçüncü, yedinci, sekizinci ve on birinci fıkra hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan ancak henüz karara bağlanmayan veya kararı kesinleşmeyen davalara bu madde hükümleri, kesinleşen ancak henüz ödemesi yapılmayan kararlar hakkında ise Geçici 6.maddenin 3, 8 ve 11. fıkra hükümleri uygulanır şeklinde bir düzenleme getirilerek de tarih ile ilişkili problemlerin de önüne geçilmiştir.

34.madde ile yapılan değişiklik ile Kanuna geçici madde eklenmiştir. Buna göre, Ek 1. madde kapsamına giren ve tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkındaki süre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlatılmış ve süre netleştirilmiştir.

35.madde ile yapılan değişiklik ile Kanuna geçici madde eklenmiştir. Bu maddeye göre, yapılan imar uygulamalarından doğan idarelerin taraf olduğu her türlü alacak ve bedel artırım davalarında taşınmazın değeri; uygulamanın tapuda tescil edildiği tarih değerlendirme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek suretiyle tespit edilir.

Tespit edilen bu bedel, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosu esas alınmak suretiyle dava tarihi itibarıyla güncellenir ve ortaya çıkan gerçek bedel hak sahibine ödenir. Bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü, yedinci, sekizinci ve on birinci fıkra hükümleri, bu madde kapsamındaki davalar ve icra takipleri için de uygulanır. Devam eden dava ve icra takipleri ise, bu madde hükümlerine göre sonuçlandırılır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklikler: ,

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ve bir ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışanların faydalanabilecekleri bir yakının olması halinde otuz günden eksik günleri için sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi

Tüm vazife ve harp malullerinin sınırlama olmaksızın ortez, protez ve diğer iyileştirici araçların kısıtlama olmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanması

4/b kapsamında olan bağımsız çalışanlara 5 puanlık malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim teşvikinin uygulanması

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ve bir ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışanların eksik günlerine ilişkin sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamasının sağlanması 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa İlişkin Değişiklikler:

60.madde ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 3. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, bir ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat kadar ücret alanlar ve bir ay içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar faydalanabilecekleri bir yakınları varsa otuz günden eksik günleri için bu yakınları üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek ve bu kişilere borç çıkmayacaktır.

61.madde ile Kanununun 73/10-1 maddesine ekleme yapılmıştır. Bu ekleme ile sadece 3713 sayılı Kanun kapsamına girenlerin değil tüm vazife ve harp malullerinin sınırlama olmaksızın ortez, protez ve diğer iyileştirici araçların herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacağı düzenlenmiştir.

62.madde ile Kanununun 81/1 maddesi değiştirilmiştir. Bunun değişiklik ile işverenlerde uygulanan 5 puanlık malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim teşviki 4/b kapsamında olan bağımsız çalışanlara da uygulanacaktır. Bu prim indiriminden yararlanılabilmesi için primlerin Hazine tarafından karşılanan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı olmalarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun olmaması gerekmektedir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren ve yapılandıran sigortalılar bu işlemler devam ettiği sürece bu hükümden yararlanabilecektir.

63.madde ile yapılan değişiklik ile Kanununun 88/4-1 maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklikle bakmakla yükümlü olunan kişi statüsündekiler hariç olmak üzere; kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar, ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılanlar ve çalıştıkları kişi yanında bir ay içinde çalışma saati on gün ve daha fazla olan çalışanlardan bir ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışanların eksik günlerine ilişkin sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlaması sağlanmaktadır.